Polityka prywatności serwisu internetowego catering-diana.pl

§ 1. Definicje.

 1.  Administrator/Usługodawca - oznacza Mirosławę Ładniak prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą: Usługi Gastronomiczne " DIANA" Mirosława Ładniak, Porosiuki nr 73C, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372015495, REGON: 060775639, e-mail: catering@catering-diana.pl  nr tel. 506 060 306
 2. Klient/Użytkownik - oznacza osobę fizyczną albo osobę prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność ujawniona we właściwym rejestrze, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług cateringowych.
 3. Regulamin - oznacza Regulamin Świadczenia Usług Cateringowych za pośrednictwem serwisu internetowego www.sklep.catering-diana.pl zamieszczony na stronie internetowej serwisu (dostępnej pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl/regulaminy/regulamin-sklepu).
 4. Serwis/Serwis internetowy - oznacza Serwis internetowy www.sklep.catering-diana.pl.


§ 2. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego www.sklep.catering-diana.pl ma charakter informacyjny w związku z czym nie stanowi ona źródła obowiązków dla Klientów Serwisu.
 2. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu internetowego www.sklep.catering-diana.pl i określa zasady przetwarzania danych osobowych Klientów korzystających z Serwisu, a także zawiera inne informacje dotyczące klientów Serwisu.
 3. Niniejsza polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze stosownie do treści w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).


§ 3. Informacje dotyczące Administratora danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Mirosława Ładniak prowadząca działalność gospodarcza pod firmą: Usługi Gastronomiczne " DIANA" Mirosława Ładniak, Porosiuki nr 73C, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372015495, REGON: 060775639, e-mail: catering@catering-diana.pl , nr tel. 506 060 306
 2. Kontakt z Administratorem oraz wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać w formie elektronicznej na adres e-mail: catering@catering-diana.pl lub w formie pisemnej składając zapytanie pod adresem: Porosiuki nr 73C, 21-500 Biała Podlaska.


§ 4. Zasady przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator informuje, iż dane osobowe klientów przetwarzane są zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.
 2.  Administrator informuje, iż dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu świadczenie usług w oparciu o zawarte umowy, przygotowania do zawarcia umowy oraz realizacji Zamówień w Serwisie (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego (art. 6 ust.1 lit. a RODO); 
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, które są prawnie uzasadnionym interesem Administratora lub ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. w celach prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawna przetwarzania wynika z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w celach dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Klientów, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Administrator oświadcza, iż podanie danych osobowych oznaczonych w Regulaminie Serwisu (dostępny pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl/regulaminy/regulamin-sklepu) jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia, a także zawarcia umowy. Odmowa podania danych skutkować może brakiem możliwości zrealizowania Zamówienia lub świadczenia usług na rzecz Klienta.
 4. Administrator oświadcza, iż stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Klientów serwisu były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klientów zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.
 5. Korzystając z usług świadczonych przez Administratora zarówno za pośrednictwem Serwisu jak i poprzez inne formy kontaktu, także na wstępnym etapie ustalania warunków współpracy, Klienci powierzają Administratorowi swoje dane osobowe.
 6. Poza sytuacjami wyrażenia wyraźnej zgody przez Klienta Administrator uprawniony będzie także do przetwarzania danych osobowych Klientów celem podjęcia działań na żądanie Klienta, złożone jeszcze przed zawarciem umowy.
 7. Podane przez Klientów dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


§ 5. Okres przechowywania danych osobowych.

 1. Administrator informuje, iż dane osobowe Klientów będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą przez następujące okresy:
  1. dane związane z świadczeniem usług w oparciu o zawarte umowy, przygotowaniem do zawarcia umowy oraz realizacją Zamówień w Serwisie - przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym ich dokonano, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia bądź innymi przepisami prawnymi regulującymi m.in. zobowiązania podatkowe oraz kwestie rachunkowe, nie dłużej jednak niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  2. dane związane z realizacją działań marketingowych oraz przetwarzane w celach dopasowania treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań Klientów, wykrywania botów i nadużyć w usługach, a także dokonywania pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług - do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu;
  3. dane przetwarzane w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami - do upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń;
  4. dane związane z celami archiwalnymi oraz prowadzeniem dokumentacji księgowej i podatkowej i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych - przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 2. Administrator informuje, iż dane Klientów co do zasady są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem przysługującego Klientom prawa do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po skutecznym odwołaniu zgody w myśl zdania poprzedniego, Administrator przetwarzać będzie dane osobowe wyłącznie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator oraz jakie mogą być kierowane w stosunku do Administratora.
 3. Okresy przetwarzania danych osobowych wymienione w § 5 ust. 1 niniejszej Polityki prywatności mogą ulec modyfikacji w zakresie w jakim wymagać tego będą przepisy szczególne np.: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących zobowiązań podatkowych.


§ 6. Zasady udostępnianie danych przez Administratora.

 1. Administrator informuje, iż dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom, którym Administrator powierza do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator informuje, iż przewiduje możliwość przekazania lub powierzania danych osobowych Klientów następującym podmiotom:
  1. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
  2. dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem;
  3. dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej;
  4. podmiotom współpracującym z Administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  5. dostawcom płatności elektronicznych, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności;
  6. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 3. Jakiekolwiek dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim będącym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.


§ 7. Prawa przysługujące Klientom serwisu.

 1. Prawa, jakie przysługują Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych to:
  1. prawo dostępu do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu - (podstawa prawna - art. 15 RODO);
  2. prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych - (podstawa prawna - art. 16 RODO);
  3. prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   - osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   - osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   - dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO,
   - (podstawa prawna - art. 17 RODO);
  4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   - osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   - administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
   - (podstawa prawna - art. 18 RODO);
  5. prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi - (podstawa prawna art. 20 RODO);
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania - (podstawa prawna - art. 21 RODO);
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem - (podstawa prawna - art. 7 ust. 3 RODO).
 2. W celu skorzystania z uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem (np. w formie elektronicznej na adres e-mail: catering@catering-diana.pl lub w formie pisemnej składając zapytanie pod adresem: Porosiuki nr 73C, 21-500 Biała Podlaska) i wskazanie prawa, z którego chcecie Państwo skorzystać.
 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli zatem uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO istnieje możliwość wniesienia skargi.


§ 8. Polityka plików cookies.

 1. Serwis korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia (komputera, telefonu, itd.) i umożliwiają Użytkownikom m.in. korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji Serwisu.
 2. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies albo zablokować ich wykorzystywanie w przyszłości.
 3. Serwis wykorzystuje cookies w celu zapamiętania informacji o sesji Użytkownika, w celach statystycznych, marketingowych albo udostępniania funkcji dla Użytkowników.
 4. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.
 5. Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
  1. IP komputera,
  2. informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
  3. dane dotyczące sesji,
  4. dane przeglądarki internetowej,
  5. dane dotyczące urządzenia,
  6. dane dotyczące aktywności w Serwisie.
 6. Każdy Użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki. Jeśli użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.
 7. W ramach Serwisu jego administrator dokonuje profilowania – w odniesieniu do Użytkownika będzie to miało miejsce, jeśli ustawienia jego przeglądarki zezwalają na takie działania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi usługami Użytkownik może być zainteresowany/a, wykorzystując do tego informacje o wyświetlanych treściach. Dzięki temu, reklamy usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których Użytkownik korzysta, będą bardziej dostosowane do jego potrzeb.
 8. Opisane profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających w podobnie istotny sposób.
 9. Zebrane pliki Cookies są przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Administrator wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.


§ 9. Zmiany w Polityce prywatności
Mirosława Ładniak prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą: Usługi Gastronomiczne " DIANA" Mirosława Ładniak może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie internetowym www.sklep.catering-diana.pl.