Regulamin Świadczenia Usług Cateringowych za pośrednictwem serwisu internetowego catering-diana.pl

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunku świadczenia Usług cateringowych przez Usługodawce - Mirosławę Ładniak prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą: Usługi Gastronomiczne " DIANA" Mirosława Ładniak, Porosiuki nr 73C, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372015495, REGON: 060775639, e-mail: catering@catering-diana.pl, nr tel. 506 060 306
 2. Usługi cateringowe świadczone będą przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu internetowego catering-diana.pl (zwanego dalej: „Serwisem internetowym”).


§ 2. Definicje.

 1. Usługodawca/Dostawca - oznacza Mirosławę Ładniak prowadzącą działalność gospodarcza pod firmą: Usługi Gastronomiczne " DIANA" Mirosława Ładniak, Porosiuki nr 73C, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372015495, REGON: 060775639, e-mail: catering@catering-diana.pl, nr tel. 506 060 306
 2. Usługobiorca/Klient - oznacza osobę fizyczną albo osobę prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność ujawniona we właściwym rejestrze, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Usługodawcą umowę o świadczenie usług cateringowych.
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 5. Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 6. Usługa cateringowa - usługa przygotowania i dostawy posiłku wybranego przez Usługodawcę spośród posiłków wskazanych w Katalogach posiłków zamieszczonych na stronie internetowej serwisu (dostępnej pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl), realizowana przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz umowie zawartej z Usługobiorcą.
 7. Katalogi posiłków - oznaczają trzy Katalogi (tj. Katalog przystawek, Katalog obiadów oraz Katalog ciast i tortów) zamieszczone na stronie internetowej serwisu (dostępnej pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl), określające rodzaje, ceny oraz gramaturę posiłków oferowanych przez Usługodawcę w ramach świadczonych usług cateringowych.
 8. Cena - cena brutto za posiłek wskazany w Katalogach posiłków, zawierająca wszystkie należne podatki. 
 9. Opłaty dodatkowe - oznaczają inne niż cena opłaty z tytułu przygotowania i dostawy posiłku stanowiące w szczególności koszty opakowań oraz dostawy posiłków. 
 10. Zamówienie - oświadczenie woli składane przez Usługobiorcę/Klienta i zmierzające bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług cateringowych.
 11. Umowa - oznacza umowę o świadczenie usług cateringowych zawartą pomiędzy Usługodawcą/Dostawcą a Usługobiorcą/Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego www.sklep.catering-diana.pl.
 12. Formularz zamówienia - formularz dostępny na stronie internetowej serwisu (dostępnej pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl), umożliwiając Usługobiorcy złożenie zamówienia na usługę cateringową.
 13. Strona internetowa serwisu - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl.
 14. Strefa dostaw - obszar, na jakim Usługobiorca dostarcza posiłki oferowane w ramach świadczonych przez niego usług cateringowych za pośrednictwem serwisu internetowego.
 15. Siła wyższa - oznacza zdarzenie zewnętrzne w stosunku do stron niniejszej umowy, o charakterze nadzwyczajnym, przejawiającym się w nieznacznym stopniu prawdopodobieństwa jego wystąpienia oraz o charakterze przemożnym, polegającym na niemożności jego „opanowania” i zapobieżenia jego skutkom na istniejącym w danej chwili poziomie rozwoju wiedzy i techniki.
 16. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Cateringowych za pośrednictwem serwisu internetowego catering-diana.pl.
 17. Polityka prywatności - oznacza Politykę prywatności serwisu internetowego  catering-diana.pl zamieszczoną na stronie internetowej serwisu (dostępnej pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci-i-cookies).


§ 3. Zasady korzystania z Serwisu internetowego.

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej Usługodawcy i podmiotów trzecich.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub mającym na celu promocję lub reklamę innych przedsiębiorców oraz wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony internetowej serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 3. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej serwisu to: 
  1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
  2. dostęp do poczty elektronicznej; 
  3. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.


§ 4. Usługa cateringowa.

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów odpłatne usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków do miejsca wskazanego przez Usługobiorcę.
 2. Odpłatna usługa cateringowa zamawiana jest na zasadach określonych w § 5. niniejszego regulaminu.
 3. Usługi cateringowe świadczone są przez Usługodawcę codziennie, od poniedziałku do piątku.
 4. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, Klient wypełnia Formularz zamówienia zamieszczony na Stronie internetowej serwisu w którym określa w szczególności: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, rodzaj oraz ilość zamówionych posiłków, a także termin oraz adres dostawy zamówionych posiłków.


§ 5. Złożenie zamówienia i zawarcie umowy o świadczenie usługi cateringowej.

 1. Informacje zawarte na Stronie internetowej serwisu nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy o świadczenie usługi cateringowej.
 2. Świadczenie usługi cateringowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w umowie o świadczenie usług cateringowych.
 3. Zawarcie umowy jest warunkiem koniecznym świadczenia usługi.
 4. Klient może składać zamówienia na świadczenie usług cateringowych za pośrednictwem Strony internetowej serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej serwisu, kompletuje zamówienie wybierając rodzaje i ilość zamawianych posiłków spośród posiłków określonych w Katalogach posiłków.
 6. Katalogi posiłków zamieszczone są na stronie internetowej serwisu (dostępnej pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl) i określają rodzaje, ceny oraz gramaturę posiłków oferowanych przez Usługodawcę w ramach świadczonych usług cateringowych.
 7. Usługodawca zastrzega jednocześnie, iż dostępność posiłków wskazanych w Katalogach posiłków uzależniona jest od posiadania wszystkich składników niezbędnych do ich sporządzenia. W związku z powyższym Usługodawca nie wyklucza, iż w zależności od dostępności produktów spożywczych oraz ilości zamówień, część posiłków może nie być dostępna, co każdorazowo zostanie wskazane na Stronie internetowej serwisu.
 8. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie usług cateringowych Klient wypełnia Formularz zamówienia dostępny na Stronie internetowej serwisu w którym wskazuje rodzaje i ilość zamawianych posiłków spośród posiłków określonych w Katalogach posiłków. Poza podaniem powyższych danych, konieczne jest podanie w Formularzu zamówienia innych danych niezbędnych do realizacji Usługi – w szczególności danych personalnych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz adresu i terminu dostawy posiłków.
 9. Usługodawca zastrzega, iż najwcześniejszy termin jaki może zostać wybrany przez Usługobiorcę jako termin dostawy zamówionych posiłków przypada na trzy dni od dni zawarcia umowy o świadczenie usług cateringowych.
 10. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, wypełnieniu Formularza zamówienia i wskazaniu formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie Formularza zamówienia do Usługodawcy, wybierając na Stronie internetowej serwisu przycisk "ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY".
 11. Usługa cateringowa płatna jest z góry na zasadach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.
 12. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybraną Usługę Cateringową, jak też o wszystkich opłatach dodatkowych jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usługi cateringowej.
 13. W trakcie wypełniania formularza Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką prywatności, akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Przy czym zaakceptowanie treść Regulaminu oraz Polityki prywatności stanowi warunek od którego Usługodawca uzaleznia możliwość zawarcia umowy o świadczenie usługi cateringowej.
 14. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Usługobiorcę oferty zawarcia Umowy świadczenia usług cateringowych.
 15. Po złożeniu zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie jego złożenia.
 16. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia i zaksięgowaniu opłaty za Usługę cateringową na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 5 ust. 14 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa świadczenia usługi cateringowej. 
 17. Po zawarciu Umowy usługi cateringowej, Usługodawca potwierdza Usługobiorcy jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy lub pisemnie na adres wskazany przez Usługobiorcy podczas składania zamówienia.


§ 6. Płatności.

 1. Ceny wskazane w zamieszczonych na Stronie internetowej serwisu Katalogach posiłków stanowią ceny brutto i nie obejmują opłat dodatkowych stanowiących w szczególności koszty opakowań oraz dostawy posiłków.
 2. O wszelkich opłatach dodatkowych, które Usługobiorca zobowiązany będzie ponieść w związku z zawarciem Umową o świadczenie usługi cateringowej, będzie on poinformowany przy składaniu zamówienia.
 3. Wysokość opłat dodatkowych uzależniona jest w szczególności od liczby oraz rodzaju zamówionych posiłków oraz adresu na jaki mają one zostać dostarczone przez Usługodawcę.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za świadczenie przez Usługodawcę odpłatnych usług cateringowych:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy,
  2. korzystając z platformy www.tpay.com,
  3. systemu płatności mobilnych  oferowanej przez bank Klienta w postaci kodu Blik.


§ 7. Dostawa.

 1. Usługodawca realizuje usługi cateringowe wyłącznie na obszarze Strefy dostaw, określającej obszar, na którym Usługobiorca dostarcza posiłki oferowane w ramach świadczonych przez niego usług cateringowych za pośrednictwem serwisu internetowego .
 2. Szczegółowe informacje określające obszar Strefy dostaw zamieszczone są na Stronie internetowej serwisu.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo do odmowy zawarcia umowy o świadczenie usługi cateringowej, jeżeli wybrane przez Usługobiorcę miejsce dostawy wykracza poza obszar Strefy dostaw.
 4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi cateringowe w sposób zgodny z Zamówieniem oraz zawartą umową o świadczenie usług cateringowych.
 5. Usługodawca zamieszcza na Stronie internetowej serwisu informację o sposobie i możliwych terminach dostaw przygotowanych posiłków stanowiących przedmiot zleconej Usługi cateringowej.
 6. Zamówione posiłki dostarczane są jednorazowo na adres wskazany przez Usługobiorcę w Formularzu zamówienia oraz w określonych przez niego godzinach.
 7. Nieobecność Usługobiorcy w miejscu dostawy w wskazanych przez niego godzinie lub brak odbioru posiłków mimo obecności na miejscu dostawy uprawniają Usługodawcę do pozostawienia posiłków w miejscu dostawy.
 8. Usługodawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki zawierającej zamówione posiłki paragon albo fakturę VAT obejmującą świadczoną Usługę Cateringową.
 9. Jeśli wymaga tego rodzaj oraz stan dostarczonego posiłku, Usługobiorca po dostarczeniu posiłku na wskazany przez niego adres, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia posiłków w miejscu pozwalającym zapobiec zepsuciu posiłków i utrzymać żywność w świeżości.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość, świeżość i przydatność dostarczonych posiłków do spożycia, w przypadku nie zastosowania się przez Usługobiorcę do postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież posiłku spod drzwi, mieszkania, domu oraz lokalu klienta.
 12. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy posiłku z przyczyn od niego niezależnych np.: stan techniczny drogi dojazdowej, blokada przejazdu itp. Zobowiązuje się on poinformować Klienta o zaistnieniu danej okoliczności.
 13. Zwroty termosów / pojemników, półmisków, końcowe rozliczenie (w siedzibie firmy) - do 3 dni po przyjęciu.


§ 8. Odpowiedzialność Usługodawcy za wykonanie umowy.

 1. Usługodawca świadczy usługi objęte umową z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności i zobowiązuje się dostarczać usługi zgodnie z Zamówieniem oraz zawartą umową o świadczenie usług cateringowych.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie Umów  z powodu działania siły wyższej.
 4. Świadczone przez Usługodawcę usługi wykonywana są zawsze w oparciu o dokonane przez Usługobiorcę wybory i przekazane w Zamówieniu informacje, z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
 5. Usługodawca zamieszcza na stronie internetowej serwisu informacje o znajdujących się w posiłkach alergenach, zaś Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania z ich treścią i upewnienia się, że w jego przypadku nie znajdują zastosowania żadne przeciwwskazania zdrowotne.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne reakcje na zakupione posiłki, w tym reakcje alergiczne wynikające ze stanu zdrowotnego.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy.
 8. Ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówionych posiłków przechodzi na Usługobiorcę w chwili pozostawienia ich przez Usługodawcę w miejscu wskazanym w Zamówieniu.
 9. W przypadku braku zgodności dostarczanej usługi z Umową, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego Regulaminu (w tym w szczególności postanowienia §10. Reklamacje.) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§ 9. Prawa własności intelektualnej.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć należą do Usługodawcy - Mirosławy Ładniak prowadzącej działalność gospodarcza pod firmą: Usługi Gastronomiczne " DIANA" Mirosława Ładniak i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Serwisu internetowego  nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów, do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.


§ 10. Reklamacje.

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z Usług Cateringowych.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na podany w Regulaminie adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy na podany w Regulaminie adres e-mail.
 3. Celem umożliwienia jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji, zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: 
  1. informacji i okoliczności stanowiących przyczynę złożenia reklamacji;
  2. żądania sposobu doprowadzenia przedmiotu umowy do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy;
  3. danych kontaktowych Usługobiorcy. 
 4. Wymogi wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu są jedynie zaleceniem ukierunkowanym na sprawne rozpatrzenie reklamacji, ale ich brak nie wpływa na skuteczność złożonej jej reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej odbioru. Gdyby dane przedstawione przez Usługobiorcę w reklamacji nie były wystarczające do jej rozpatrzenia, Usługodawca może skontaktować się z nim telefonicznie lub pocztą elektroniczną jak również zwrócić się o przekazanie reklamowanego towaru.
 6. Brak odbioru przygotowanego i dostarczonego posiłku przez Klienta bądź niemożność ich dostarczenia przez Usługodawcę pod wskazany adres z przyczyn niezależnych od Usługodawcy np.: wystąpienia siły wyższej, braku podania kodu do domofonu czy też klucza do klatki schodowej, nie uprawnia Klienta do żądania zwrotu środków lub formułowania innych roszczeń.


§ 11. Odstąpienie od umowy.

 1. Usługodawca dopuszcza rozwiązanie umowy o świadczenie usług cateringowych za porozumieniem stron w każdym czasie.
 2. Usługobiorcy w tym usługobiorcy, któremu przysługuje status konsumenta nie przysługuje jednostronna możliwość odstąpienia od umowy o świadczenie usług cateringowych jako umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.
 3. Nieprzysługiwanie konsumentowi prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie usług cateringowych jako umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wynika z treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia  30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.) z uwagi na fakt, iż umowa o świadczenie usług cateringowych jest umową w zakresie gastronomii, a przy zawieraniu umowy Usługobiorca określa dzień świadczenia usługi.


§ 12. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, zawarciem i wykonaniem Umowy o świadczenie usług cateringowych oraz świadczeniem usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów, jest Mirosława Ładniak prowadząca działalność gospodarcza pod firmą: Usługi Gastronomiczne " DIANA" Mirosława Ładniak, Porosiuki nr 73C, 21-500 Biała Podlaska, NIP: 5372015495, REGON: 060775639, e-mail: catering@catering-diana.pl  nr tel. 506 060 306
 2. Zasady ochrony Danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej serwisu (dostępnej pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl).


§ 13. Postanowienia końcowe.

 1. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod numerem telefonu: 506 060 306 oraz drogą e-mail: catering@catering-diana.pl
 2. Umowy z Usługodawcą zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 3. Każdy Klient przed zawarciem umowy z Usługodawcą ma obowiązek zapoznania się z treścią przedmiotowego Regulaminu oraz treścią Polityki prywatności zamieszczonej na stronie internetowej serwisu (dostępnej pod adresem: www.sklep.catering-diana.pl/regulaminy/polityka-prywatnosci-i-cookies).
 4. Usługodawca niepodłatanie udostępnia na stronie internetowej serwisu treść niniejszego regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.
 5. Zawarcie umowy jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 7. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawcy o zmianie regulaminu będą powiadamiani w komunikacie wyświetlanym na stronie internetowej serwisu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości, do wszelkich umów zawartych po dniu wejścia w życie Regulaminu, zastosowanie mają zapisy Regulaminu w nowym brzmieniu.
 10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 11. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 12. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 13. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazałoby się nieważne, nieważność tego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2024.